Informacje podstawowe dotyczące Organizatora
 1. Regulamin określa warunki organizacji i przeprowadzania zajęć i kursów przez Dylik Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej, ul. Żywiecka 89/1a, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5472218565, REGON: 38597647000000, KRS: 0000839303 zwanym dalej Organizatorem.
 2. Organizator zapewnia Uczestnikowi warunki do nauki przez odpowiednio dobrany program nauczania, materiały dydaktyczne i wykwalifikowaną kadrę.
 3. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji Umowy wraz z Regulaminem.
Płatności
 1. Zleceniodawca zobowiązany jest dokonać płatności za zajęcia. Szczegółowe informacje dot. płatności określono w Umowie.
 2. Brak płatności w terminie skutkuje uruchomieniem przez Organizatora procedury windykacji należności.
 3. W przypadku braku terminowej wpłaty, Organizator po wcześniejszym wezwaniu do zapłaty pod rygorem wstrzymania się ze świadczeniem usług lub rozwiązania umowy, zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze świadczeniem usług lub rozwiązania umowy.
Organizacja zajęć
 1. Organizator świadczy usługi edukacyjne dla Uczestnika, tj. przeprowadza zajęcia, które zobowiązał się zorganizować w formie zajęć indywidualnych, a także przygotowuje niezbędne materiały do nauki.
 2. Godzina zajęć trwa 60 minut, chyba że co innego wynika z treści Umowy.
 3. Wymiar czasu zajęć, jak również liczba zajęć są wskazane w Umowie.
Zmiana harmonogramu
 1. Organizator z ważnej przyczyny zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć najpóźniej na dzień przed planowanym terminem zajęć, chyba że ważna przyczyna nastąpiła później (np. nagła choroba, zdarzenie losowe). W takiej sytuacji zostanie wyznaczony inny termin do odrobienia tych zajęć lub w przypadku niemożliwości odrobienia zajęć przez Zleceniodawcę – opłata za te zajęcia zostanie zwrócona lub zostanie przeniesiona na kolejny okres rozliczeniowy – zgodnie z decyzją Zleceniodawcy.
 2. W przypadku zajęć indywidualnych (1:1), zmiana harmonogramu zajęć przez Zleceniodawcę jest możliwa wyłącznie z ważnych przyczyn na zasadach opisanych poniżej:
 3. Zleceniodawca ma obowiązek poinformować Organizatora o zmianie najpóźniej na 7 dni przed planowanymi zajęciami (np. smsem/e-mailem lub w inny przyjęty sposób do komunikacji z Organizatorem). W przypadku zmiany terminu zajęć z zachowaniem ww. terminu, Zleceniodawca nie zostanie obciążony opłatą za zajęcia, których termin odwołał.
Zmiana umowy
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Umowy i Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Organizatorze również zmiany treści niniejszego Regulaminu i Umowy, w szczególności zmianą przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników ekonomicznych, o ile istnieje związek przyczynowo -skutkowy miedzy ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Organizatora.
 2. O każdej zmianie Umowy i Regulaminu, Zleceniodawca zostanie powiadomiony e-mailowo lub pisemnie nie później niż w terminie 14 dni przed planowanym terminem wprowadzenia zmian.
 3. Organizator zawiadamiając o zmianach, o których mowa w ust. 1, informuje o tym, że jeżeli przed datą wejścia w życie zmian Zleceniodawca nie zgłosi Organizatorowi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Zleceniodawca wyraził na nie zgodę.
 4. Zleceniodawca ma prawo przed dniem wejścia w życie zmian wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 5. W przypadku, gdy Zleceniodawca zgłosi sprzeciw wobec zmian, ale nie dokona wypowiedzenia umowy, umowa ta rozwiązuje się z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.
 6. Procedura, o której mowa w ust. 1-5 nie dotyczy zmiany formy prowadzenia zajęć z zajęć stacjonarnych na zajęcia on-line w przypadku gdy z ważnych przyczyn utrudnione lub niemożliwe będzie prowadzenie zajęć stacjonarnie, w tym w szczególności w przypadku gdy ogłoszony zostanie stan epidemii, stan zagrożenia epidemiologicznego, stan wyjątkowy lub wprowadzone zostaną inne obostrzenia utrudniające lub uniemożliwiające prowadzenie zajęć stacjonarnie m.in. w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej na skutek ograniczeń o charakterze administracyjnym lub na skutek zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, a także gdy zmiana formy prowadzenia zajęć będzie uzasadniona istotnymi względami bezpieczeństwa Organizatora i Uczestników. W sytuacji wystąpienia ww. okoliczności – do czasu ich ustania, Zleceniodawca wyraża zgodę na zmianę formy prowadzenia zajęć z zajęć stacjonarnych na zajęcia on-line. Szczegółowe informacje dot. wymagań w zakresie zajęć on-line zostały określone w punkcie VI Regulaminu [Zajęcia on-line oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną]
 7. Zmiana formy prowadzenia zajęć, o której mowa w ust. 6:
 1. nie stanowi zmiany Umowy/Regulaminu i nie wymaga aneksowania,
 2. nie stanowi podstawy do rozwiązania umowy/odstąpienia od umowy,
 3. nie stanowi podstawy do zmiany wysokości opłat za zajęcia.
Zajęcia on-line oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Zleceniodawca powinien posiadać aktywną pocztę elektroniczną.
 2. W przypadku uczestnictwa w zajęciach on-line, Zleceniodawca powinien posiadać sprzęt komputerowy do uczestnictwa w zajęciach, słuchawki lub głośnik do odtwarzania dźwięku, a także mikrofon oraz kamerę.
 3. Zaleca się uczestniczenie w zajęciach przy wykorzystaniu stałego łącza internetowego. Mobilne łącze z uwagi na swój charakter może powodować zakłócenia, w tym przerwanie uczestnictwa w zajęciach.
 4. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowości związane z uczestnictwem w zajęciach on-line w sytuacji gdy przyczyna leży po stronie Zleceniodawcy lub innych podmiotów, z których usług Zleceniodawca korzysta (np. usługa dostępu do Internetu), a które to usługi mogą mieć bezpośredni/pośredni wpływ na możliwość korzystania z usług Organizatora.
 5. W przypadku wystąpienia problemów technicznych, o których mowa w ust. 4, które uniemożliwiają uczestniczenie w lekcji, zajęcia uważa się za odbyte.
 6. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Organizatora lub podmiotów wspierających Organizatora w realizacji umowy, które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć w całości lub w części, zajęcia te – w całości lub w części zostaną przełożone na inny termin. Odpowiednio stosuje się rozdz. IV ust. 1 zd. drugie Regulaminu [Zmiana harmonogramu].
 7. Udostępniane materiały mogą być w formacie PDF*, doc*, mp3*, mp4* ,*zip, *rar, Zleceniodawca musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.
 8. W przypadku gdy materiały będą udostępniane za pośrednictwem platformy/ programu/ aplikacji, konieczne będzie posiadanie przez Uczestnika dostępu do ww. platform. Organizator przekaże Zleceniodawcy instrukcje dot. uzyskania dostępu do ww. platform.
Wizerunek
 1. Zleceniodawca wyraża zgodę na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku Zleceniodawcy/Uczestnika w postaci nagrania/zdjęć z przebiegu zajęć do celów dokumentacyjnych i edukacyjnych. Zakres zgody określono w ust. 2.
 2. Wizerunek Zleceniodawcy/Uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób uczestniczących w zajęciach, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem może być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w ramach działalności Organizatora. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji.
 3. Utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku w zakresie, o którym mowa w ust. 2 do celów marketingowych, wymaga uzyskania od Zleceniodawcy odrębnej zgody.
 4. Uczestnik nie może utrwalać, wykorzystywać i rozpowszechniać wizerunku innych uczestników/osób prowadzących bez uprzedniej zgody ww. osób.
Rozwiązanie umowy
 1. Zleceniodawca bez podania przyczyny ma prawo rozwiązać umowę w drodze jednoznacznego oświadczenia woli z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. Rozwiązanie Umowy powinno nastąpić poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy w formie pisemnej lub dokumentowej (m.in. e-mailem).
 3. Organizator ma prawo rozwiązać umowę z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak istotne naruszanie przez Zleceniodawcę/Uczestnika postanowień Regulaminu i Umowy, w tym z powodu braku zapłaty wynagrodzenia za zajęcia – po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia odpowiedniego dodatkowego terminu pod rygorem wypowiedzenia/rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
 4. Z chwilą rozwiązania umowy, Organizator dokonuje rozliczenia wniesionych opłat w stosunku do liczby zrealizowanych na rzecz Uczestnika zajęć w ramach niniejszej Umowy.
 5. W przypadku dokonania opłaty za zajęcia w większej kwocie niż kwota odpowiadająca liczbie zajęć zrealizowanych do dnia upływu okresu wypowiedzenia/rozwiązania Umowy, Organizator zwraca Zleceniodawcy nadpłatę. Nadpłata stanowi różnicę między uiszczoną kwotą a kwotą odpowiadającą liczbie zajęć zrealizowanych do dnia upływu okresu wypowiedzenia/rozwiązania Umowy. Nadpłata zwracana jest na rachunek Zleceniodawcy, z którego dokonywał płatności, chyba że Zleceniodawca wskaże inaczej.
 6. W przypadku dokonania opłaty za zajęcia w mniejszej kwocie niż kwota odpowiadająca liczbie zajęć zrealizowanych do dnia upływu okresu wypowiedzenia/rozwiązania Umowy, Zleceniodawca ma obowiązek uregulować niedopłatę (brakującą kwotę)w terminie 3 dni od dnia wezwania.
Materiały edukacyjne
 1. Materiały udostępniane przez Organizatora mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Zleceniodawcę/Uczestnika na własny użytek. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób nagrań oraz innych udostępnianych informacji i materiałów.
 2. Udostępniane Materiały, w całości jak i poszczególne ich elementy: graficzne, multimedialne, tekstowe, objęte są ochroną przewidzianą przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawami autorskimi dysponuje Organizator bądź inny podmiot, od którego Organizator uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Organizatora w oparciu o inną podstawę prawną.
Siła wyższa
 1. W czasie trwania siły wyższej, strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Powyższe ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.
 2. Przez „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.
Postanowienia końcowe

Zleceniodawca oświadcza, że Zleceniodawca/Uczestnik zapoznał się z załącznikiem do Regulaminu, tj. klauzulą informacyjną, w ramach której Organizator zrealizował obowiązki informacyjne wynikające m.in. z RODO, z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta.

Załącznik:

– klauzula informacyjna


KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisów RODO, poniżej przesyłamy najważniejsze informacje:

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO

 1. Administratorem danych osobowych jest Dylik Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej, ul. Żywiecka 89/1a, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5472218565, REGON: 38597647000000, KRS: 0000839303, dane do kontaktu: e-mail: biuro@dylik.pl.
 2. Dane będą przetwarzane a) w celu zawarcia umowy oraz jej wykonywania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); W przypadku podania dodatkowych danych, które mogą usprawnić realizację umowy – przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o uzasadniony interes Administratora do czasu ustania celu biznesowego lub wniesienia sprzeciwu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze, w tym m.in. przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – nie dłużej niż przez okres 6 lat); c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (m.in. w postaci ustalenia lub dochodzenia roszczeń/obrony przed roszczeniami/ marketingu usług i produktów firmy, opinii) – tj. do czasu przedawnienia roszczeń/ustania celu biznesowego lub wniesienia sprzeciwu.
 3. Do realizacji ww. celów dane mogą być powierzone m.in. firmie hostingowej, firmie świadczącej usługi rachunkowo-księgowe, osobom prowadzącym zajęcia, platformie do obsługi klientów, kurierom, urzędom pocztowym, prawnikowi. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy lub dla celów realizacji obowiązków prawnych czy ustalenia/dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, podanie danych jest dobrowolne, ale może uniemożliwiać zawarcie umowy (nie dotyczy danych fakultatywnych).

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA

 1. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych przez osoby nieuprawnione, dlatego należy stosować właściwe środki techniczne minimalizujące opisane zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe i chroniące tożsamość. Organizator nie zwraca się z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 2. W ramach świadczonych usług, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można kierować na adres wskazany w umowie. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. Do roszczeń Zleceniodawcy będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta z tytułu niezgodności świadczenia z umową, mają zastosowanie przepisy ustawy o prawach konsumenta.
 4. Informujemy, że w przypadku zawarcia umowy na odległość lub poza siedzibą Organizatora, Zleceniodawcy przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem ust. 8. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia, Zleceniodawca informuje o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres Organizatora (wzór: Odstępuję od umowy z dnia …). Do zachowania terminu ważne jest wysłanie informacji o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 5. Zleceniodawcy nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od współpracy w przypadku gdy Organizator wykonał w pełni usługę lub rozpoczął świadczenie usługi o dostarczanie treści cyfrowych za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci w tym zakresie prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości. Organizator przekazuje Zleceniodawcy potwierdzenie otrzymania zgody.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Zleceniodawcy zwrócone zostaną wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Organizator został poinformowany o odstąpieniu. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Zleceniodawca/Uczestnik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; Zleceniodawca nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Zleceniodawca może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy, wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo; skorzystać z platformy ODR (http://ec.europa.eu/consumers/odr)